مسلمانان در این مناطق ناراضیند . پس کجا راضیند؟منبع !!؟