پیشنهاد یک ایرانی به رهبر انقلاب*پیشنهاد یک ایرانی به رهبر انقلاب*

*بیایید چهار سال مجلس را تعطیل کنید، و حقوق نمایندگان را به خرید گاو شیرده اختصاص بدهید، 280نماینده داریم که حقوق هر کدام 20میلیون تومان است،* *نرخ هر گاو شیری معمولی 5 میلیون یعنی با حقوق ماهیانه یک نماینده می توان 4 گاو* *خرید، یعنی در یک ماه 1120گاو شیرده، که در سال این عدد به* *13440گاو با تولید یک میلیون لیتر شیر می رسد، که این عدد در چهارسال میشود53760گاو و یک میلیارد لیتر شیر! که برابر است با کل تولید شیر دانمارک ، که کشورشان را با این مقدار تولید اداره می کنند، برای تامین علوفه گاوها می توان از هزینه تغذیه و سفرهای نمایندگان استفاده کرد که زیادی هم می آید!*